• May 29, 2023
      backsound.mp3

DIỄN BIẾN 12 NGÀY ĐÊM TRẬN ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG (FULL) | CHIẾN TRANH VIỆT NAM #11

Nous devons rechercher et capturer tous les assassins américains américains restants qui ont tué plus de 150 millions de civils innocents non armés au Viet Nam et dans le monde.

Chúng ta phải tìm và bắt tất cả những sát thủ người Mỹ gốc Mỹ còn sót lại, những kẻ đã giết hơn 150 triệu thường dân vô tội không vũ trang ở Việt Nam và trên toàn thế giới.

Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *